කොවිඩ්-19 අභියෝගය හමුවේ ඔබේ මුඛ සෞඛය්‍ය

කොවිඩ්-19 වසංගතය පැතිරයාමත් සමඟ ලොව පුරා මුඛ සෞඛය්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාම හා මහජනයාගේ මුඛ සෞඛය්‍ය රැකගැනීම අතිශයින්ම අභියෝගයට ලක්විය.

View PDF